TECVİD SINAV SORULARI

 1. Tecvit ne demektir?

 2. a) Kur’an-ı Kerimi makamlarına göre okumak

 3. b) Güzel sesle Kur’an okumak

 4. c) Çıkış yerleri ve sıfatlarıyla Kur’an harflerinin düzgün okunması

 5. d) Kur’an-ı Kerimi kıraat farklılıklarında okumak

 1. Kur’an harfleri kaç tanedir?

 2. a) 28 b) 30 c) 29    d) 26

 1. Aşağıdakilerden hangisinin tümü kalın harflerdendir?

 2. a) ح خ ر ص ض ط ظ ع غ ف

 3. b) ح ص ض ط ظ غ ق

 4. c) خ ق غ ل ض ص ط ظ

 5. d) خ ح ر ف م ص

4) Aşağıdakilerden hangisi bizim kıraat imamımızdır?

 1. a) İmam-ı Verş b) İmam-ı Asım c) İmam-ı Hamze        d) İmam-ı Nâfi

5) Kur’an-ı Kerimi yavaş bir şekilde okuma aşağıdakilerden hangisidir?

 1. a) Hadr b)Tedvir c) Tertil                       d)Herzeme

6) Tenvin ve cezimli nun’un hükümleri kaç tanedir ve hangileridir?

 1. a) 4= idğam, izhar, ihfa, iklab

 2. b) 4= izhar, kalkale , idğam, ğunne

 3. c) 3= idğam, med, lafzatullah

 4. d) 2= idğam, izhar

7) İdğam çeşitleri hangi şıkta verilmiştir?

 1. a) Bilâğunne (ğunnesiz), lafzatullah

 2. b) Bilâğunne (ğunnesiz), mealğunne (ğunneli)

 3. c) Mealğunne (ğunneli), kalkale

 4. d) Bilâğunne (ğunneli), meddi lîn

8) Harekeler kaç tanedir ve nelerdir?

 1. a) 5= üstün, esre, ötre, cezim, şedde

 2. b) 4= üstün, esre, ötre, cezim

 3. c) 3= üstün, esre, ötre

 4. d) 6= üstün, esre, ötre, cezim, şedde, zamir

9) كُفُواً اَحَدٌ kelimesinde hangi tecvit vardır?

 1. a) iklab b) izhar c) kalkale        d) ihfa

10) وَمَنْ يَعْمَلْ kelimesinde hangi tecvit vardır?

 1. a) ğunnesiz idğam b) ihfa c) idğam-ı mealğunne             d) izhar

11) فَقَالَ اَنْبِوُنِى بِاَسْمَاءِ هَوء لاَءِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

 1. a) tabii-tabii-muttasıl-munfasıl-muttasıl-tabii-arız

 2. b) tabii-tabii-muttasıl-muttasıl-muttasıl-tabii-arız

 3. c) muttasıl-tabii-lazım muttasıl-arız-muttasıl-arız

 4. d) tabii-tabii-tabii-muttasıl-munfasıl-muttasıl-tabii-arız

12) Kur’an-ı Kerimin yazıldığı Arap alfabesinde peltek okunan harfler kaç tanedir?

 1. a) 6 b) 3 c) 4                  d) 5

13) Kelimenin basındaki (ال) takısında yer alan lâm harfinin okunmayıp sonraki harfe idğam edilerek şeddeli okunmasına ne ad verilir?

 1. a) İdğam-ı misleyn b) İdğam-ı şemsiyye c) idğam-ı bilâğunne   d) ızhar-ı kameriyye

14) اَلْكِبْرِيَأُ kelimesinde bulunmayan tecvit kuralı hangisidir?

 1. a) Meddi muttasıl b) izhar-ı kameriyye c) kalkale        d) meddi lâzım

15) اِذْ ضَلَمُوا kelimeleri arasında aşağıdaki tecvit kurallarından hangisi uygulanır?

 1. a) izhar-ı kameriyye b) idğam-ı şemsiyye c) idğam-ı mütecaniseyn        d) idğam-ı bilâğunne

16) Aşağıdaki durumlardan hangisinde dudak izharı yapılır?

 1. a) sakin مْ bâ’ya uğrarsa b) sakin مْ mîm’e uğrarsa c) sâkin نْ mîm’e uğrarsa        d) sâkin مْ bâ’dan ve mîm’den başka bir harfe uğrarsa

17) اِلْحَاقَّةُ kelimesinde hangi med vardır?

 1. a) meddi tabii b) meddi lîn c) meddi muttasıl       d) meddi lâzım

18) Aşağıdakilerden hangisinde idğam-e misleyn mealğunne uygulanır?

 1. a) sâkin mîm, ر ‘ya uğradığında

 2. b) sâkin mîm, ب’ya uğradığında

 3. c) sâkin mîm, م’e uğradığında

 4. d) sâkin mîm, ن’a uğradığında

19) İdğâm-ı bilâğunne harfleri aşağıdakilerden hangisidir?

 1. a) ق ك b)ن م c) م ب                        d) ل ر

20) Kur’an-ı Kerimi Cebrâil ve Peygamberimizin karşılıklı olarak okumalarıyla başlayıp günümüze kadar asırlardır okunan ve özellikle Ramazan ayında devam eden geleneğin adı nedir?

 1. a) murakabe b) mudahele c) mukabele                d) munâzara

21) Ayetü’l-kürsî diye bilinen meşhur âyet hangi sûrededir?

 1. a) bakara b) âl-i imran c) isrâ              d) haşr

22) Sözlükte gizlemek anlamına gelen tenvin veya sâkin nun’dan sonra gelen nun sesinin asıl mahrecinin gizlenerek okunmasına me ad verilir?

 1. a) idğam b) ihfa c) izhar                        d) ğunne

23) سَلاَمٌ قَوْلاٌ kelimesinde hangi tecvit kuralı vardır?

 1. a) iklab b) izhar c ihfa               d) idğam

24) ا ح خ ع غ هـ    tenvin veya nun’u sakin bu harflerden birine uğrarsa hangi tecvit kuralı meydana gelir?

 1. a) ihfa b) izhar c) iklab                        d) idğam

25) نَوْمٌ        وَالصَّيفِ bu kelimelerde durduğumuz zaman hangi tecvid kuralı meydana gelir?

 1. a) meddi tabii b) meddi arız c) meddi lîn                d) meddi muttasıl

26) اذْ ذَهَبَ           رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ  cümlelerde altı çizili olan yerlerde hangi tecvid kuralı vardır?

 1. a) idğam-ı mütcaniseyin b) idğam-ı mütakaribeyn c) idğam-ı misleyn      d) idğam-ı bilâğunne

27) (ل ر) (ق ك) bu harf grupları aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi ile ilgilidir?

 1. a) idğam-ı bilâğunne b) idğâm-ı misleyn c) idğam-ı mütecâniseyn        d) idğam-ı mütekâribeyn

28) (ب م) (ظ ذ ث) (ط د ت) bu harf grupları aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi ile ilgiledir?

 1. a) idğam-ı bilâğunne b) idğam-ı misleyn c) idğam-ı mütecaniseyn        d) idğam-ı mütekâribeyn

29) يِلْهَثْ ذَالِكَ altı çizili kelimelerde hangi tecvid kuralı uygulaması gerekir?

 1. a) iklab b) izhar c) idğam-ı mütecaniseyn                    d) idğam-ı mütekaribeyn

30) مِنْ نِارٍ    لَهُمْ مَغْفَرَةٌ cümlelerde altı çizili olan yerlerde hangi tecvid kuralını uygularız?

 1. a) idğam-ı mütecaniseyn b) idğam-ı mütekaribeyn c) idğam-ı misleyn mealğunne           d) idğam-ı mealğunne

31) اَبْغِ حَجَّكَ وَخَفْ عَقِيمَهُ beytinde geçen harfler bize hangi tecvid kuralını hatırlatır?

 1. a) idğam-ı şemsiyye b) idğam-ı mütekaribeyn c) izhar-ı kameriyye    d) idğam-ı misleyn

32) اَلذِّكْرُ              اَلنَّاسُ kelimelerindeki lâm-ı tarifeler hangi kurala göre okunmalıdır?

 1. a) idğam-ı şemsiyye b) idğam-ı misleyn c) izhar-ı kameriyye    d) idğam-ı mütekaribeyn

33) اَلْخَيْرُ       اَلْغَيْبُ kelimelerindeki lâm-ı tarifler hangi kurala göre okunmalıdır?

 1. a) idğam-ı şemsiyye b) izhar-ı kameriyye c) ihfa             d) idğam-ı misleyn

34) قُلْ هَوَ اللَّهُ اَحَدٌ ayetini durarak okumada hangi tecvid kuralı uygulanır?

 1. a) ihfa b) izhar c) kalkale                    d) revm

35) Aşağıdaki numaralanmış kelimelerin hangisinde meddi muttasıl vardır?

(ثُوءَ) (قَالَ) (يَااَيُّهًا) (نَوْمٌ)

 1. a) 5 b) 4 c) 3                  d) 1

36) هَؤُلاَءِ  kelimesinde hangi tecvid vardır?

 1. a) muttasıl, munfasıl b) meddi tabii, muttasıl c) munfasıl, muttasıl   d) muttasıl, meddi arız

37) قُطْبُ جَدٍ yetinde geçen harfler bize hangi tecvidi hatırlatır?

 1. a) ihfa b) kalkale c) iklap                        d) izhar

38) وَاِذْ زَيَّنَ  kelimesinde hangi tecvid kuralı vardır?

 1. a) idğam-ı mütekaribeyn b) idğam-ı mütecâniseyn c) idğam-ı şemsiyye    d) hiç biri

39) Aşağıdaki numaralandırılmış kelimelerin hangisinde meddi arız vardır?

(سُوءَ)               (قَالَ)                (يَااَيُّهَا)             (اَلْمُرسَلِينَ)

 1. a) 1 b) 2 c) 3                  d) 4

40) Kur’an-ı Kerimi tecvitli okumanın hükmü nedir?

 1. a) vacip b) sünnet c) farz             d) farz-ı kifaye

41) Namaz kabul olacak kadar Kur’anın tecvidli okunmasının hükmü nedir?

 1. a) farz b) sünnet c) vacip                       d) farz-ı ayın

1-C

2-A

3-B

4-B

5-C

6-A

7-B

8-A

9-B

10-C

11-D

12-B

13-B

14-D

15-C

16-D

17-D

18-C

19-D

20-C

21-A

22-B

23-C

24-B

25-C

26-C

27-D

28-C

29-C

30-C

31-C

32-A

33-B

34-C

35-D

36-C

37-B

38-D

39-D

40-C

41-D

İletişim Bilgileri

Yetkili Kişi
Şahin Balaban - Dernek Başkanı
Adres
Dere Mh. Tepehan Sk. No:17/2 Meram/Konya
Telefon DERNEK TELEFONU:0332 328 54 10 ------- Dernek Başkanı Gsm:05362295333 Fax KURS TELEFONU: 0332 328 50 18 E-mail sahinbalaban@hotmail.com
Mart 2016
P S Ç P C C P
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
102660